PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Poteguj se za HLADILNO TORBO« na Facebook strani organizatorja. Organizator nagradne igre je podjetje Kristal d.o.o. Renče, Lukežiči 45, 5292 Renče (v nadaljevanju organizator).

Facebook ni sponzor te nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja. Vse podatke in informacije, ki jih udeleženci posredujejo v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od objave nagradne igre, tj. od 2. 6. 2021 do vključno 6. 6. 2021 do 24:00 ure na družabnem omrežju Facebook, na Facebook strani organizatorja in sicer na naslovu https://www.facebook.com/kristaldoo/

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Facebook strani organizatorja in spodbujanje k obisku spletne trgovine organizatorja.

 

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri, torej z objavo svojega odgovora v komentarju pod objavo nagradne igre na Facebook strani (https://www.facebook.com/kristaldoo/) sodelujoči v celoti sprejema ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

 

5. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da obiščejo Facebook stran podjetja Kristal d.o.o. Renče (https://www.facebook.com/kristaldoo/) in pod objavo nagradne igre v komentarju označijo dve osebi (oz. dva Facebook profila).

Za sodelovanje v nagradni igri se potegujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre ter v skladu s pravili in pogoji nagradne igre v komentarju označili dve osebi, v žrebanje pa bo vsak posameznik (avtor komentarja) vključen le enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

6. Nagrada

Nagrada:  

1x HLADILNA TORBA SPINNAKER 28L 33x19xH.38CM (8026758117984)

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Denarno izplačilo nagrad ali zamenjava nagrade ni mogoča.

 

7. Žrebanje in razglasitev nagrajencev

Žrebanje bo potekalo 7. 6. 2021 na sedežu organizatorja nagradne igre. Izvedel ga bo predstavnik organizatorja. Izmed vseh sodelujočih, ki bodo na Facebook strani podjetja Kristal d.o.o. Renče (https://www.facebook.com/kristaldoo/) v času trajanja nagradne igre v komentarju pod objavo nagradne igre označili dve osebi, bo naključno izžreban 1 nagrajen-ec/ka.

Ob zaključku nagradne igre bo 7. 6. 2021 na Facebook strani podjetja Kristal d.o.o. Renče (https://www.facebook.com/kristaldoo/) objavljeno ime nagrajenca oziroma ime njegovega Facebook profila. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena njihovega Facebook profila na Facebook strani organizatorja po končani nagradni igri.

Žrebanje je zaključeno, ko je podeljena razpisana nagrada. Rezultat žrebanja je dokončen, pritožbe niso možne.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da sodelujoči izpolnjujejo pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri ter organizatorju posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj). Podatke, potrebne za pošiljanje nagrade, mora nagrajenec najkasneje v roku sedem (7) dni od objave nagrajenca poslati organizatorju v zasebnem sporočilu na Facebook stran organizatorja ali na elektronski naslov fb@kristaldoo.si

Nagrajencu bo nagrada poslana po pošti najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni od prejema njegovih podatkov in sicer na stroške organizatorja nagradne igre. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je nagrajenec navedel. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če

nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

se nagrajen- ka/ec v roku 7 dni od objave rezultata nagradne igre ne odzove na obvestilo in preko zasebnega sporočila na Facebook strani ali preko elektronskega naslova ne posreduje podatkov ki jih organizator potrebuje za podelitev / pošiljanje nagrade; v tem primeru nagrada ni podeljena.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za

kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

nedostavljene pošiljke oziroma nagrade

kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko družabnega omrežja Facebook, z objavo na svoji Facebook strani, obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

10. Varovanje podatkov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje in izrecno soglaša, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradni igri obdeluje za namene izvršitve nagradne igre. Osebne podatke organizator obdeluje in varuje skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679,GDPR) ter v skladu z vsemi internimi akti obdelovalca, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na spletni strani organizatorja na povezavi https://www.kristaldoo.si/politika-zasebnosti-0. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o nagradni igri. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnji povedi, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja.

 

11. Davčne obveznosti

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

 

12. Kje se nahajajo pravila in pogoji nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopna in na vpogled vsem sodelujočim na spletni strani www.kristaldoo.si, dostopna pa so tudi preko aktivne povezave na Facebook strani podjetja Kristal d.o.o. Renče (https://www.facebook.com/kristaldoo/) navedene pod objavo nagradne igre.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje oz. na poziv za sodelovanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani podjetja Kristal d.o.o. Renče (https://www.facebook.com/kristaldoo/) in na spletni strani www.kristaldoo.si, kjer so navedena Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Renče, 1. 6. 2021

 

Organizator nagradne igre:

Kristal d.o.o. Renče, Lukežiči 45, 5292 Renče